5ஆம் வகுப்பு பருவம் 3 அனைத்து பாடங்களுக்கான Book Back வினாவிடைகள்

TAMIL

5ஆம் வகுப்பு தமிழ் சிறுபஞ்சமூலம் Book back வினா விடைகள் click here 
5ஆம் வகுப்பு தமிழ் அறநெறிச்சாரம் Book back வினா விடைகள் click here
5ஆம் வகுப்பு தமிழ் நன்மையே நலம் தரும் Book back வினா விடைகள் click here

Poem 
5th Standard Maths Geometry Book back Question answer click here5ஆம் வகுப்பு அறிவியல் நமது சுற்றுச்சூழல் Book back வினா விடைகள் click here
5th Standard Science Our Environment Book back Question answer click here 5th standard science animals and reproduction Book back Question answer click here 5th standard science Air book back Question answer click here 

SOCIAL 
5ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கோட்டைகளும் அரண்மனைகளும் Book back Question answer click here5ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வேளாண்மை Book back வினாவிடைகள் click here 
5ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கல்வி உரிமைகள் Book back வினா விடைகள் click here 

Post a Comment