4ஆம் வகுப்பு பருவம் 3 அனைத்து பாடங்களுக்கான Book Back வினா விடைகள்

 TAMIL

4ஆம் வகுப்பு தமிழ் உலா வரும் செயற்கைக்கோள் Book back வினா விடைகள் click here 
4ம் வகுப்பு தமிழ் மாசில்லாத உலகம் படைப்போம் book back question answer click  here4ம் வகுப்பு தமிழ் ஆனந்தம் விளையும் பூமியடி book back வினாவிடைகள் click here 4ம் வகுப்பு தமிழ் -மலையும் எதிரொலியும் Book back வினாவிடைகள் click here 
4ஆம் வகுப்பு தமிழ் நீதிநெறி விளக்கம் Book back வினா விடைகள் click here
4ஆம் வகுப்பு தமிழ் உறவுமுறைக் கடிதம் Book back வினா விடைகள் click here
4ஆம் வகுப்பு தமிழ் அறிவுநிலா Book back வினா விடைகள் click here 

ENGLISH

4th Standard English Creativity Around Me Book back Question answer click here
 
Prose 

Poem 

Supplementary 

4ஆம் வகுப்பு கணக்கு எண்கள் Book back வினா விடைகள் click here
4th Standard Maths Numbers Book back Question answer click here
4th Standard Science Air We Breath Book back Question answer click here 
 
SOCIAL
4ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் உலகெல்லாம் தமிழர்கள் Book back Question answer  click here 4ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் சென்னை மாகாணத்தின் வரலாறு Book back வினாவிடைகள் click here 4ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் குழந்தைகளின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் Book back வினாவிடைகள் click here

Post a Comment