عرض المشاركات من نوفمبر, ٢٠٢١

Zeal study 2nd std Tamil refresher course module answer keys 1-19 parts collection pdf free download

புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 19 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 18 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 17 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 16 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 15 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 14 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 13 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 12 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 11 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 10 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 9 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 8 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 7 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 6 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 5 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 4 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 3 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 2 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Zeal study 2nd std Tamil Refresher course module answer key pdf part 1 புத்தாக்கப்பயிற்சி கட்டகம் விடைக்குறிப்புகள் 2 ம்வகுப்பு தமிழ்

தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புத்தாக்க பயிற்சி கட்டக பகுதிகளுக்கான மதிப்பீட்டு செயல…

Class 1 | வகுப்பு 1 | தமிழ் | என் நினைவில் | இயல் 1 | KalviTV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு2 | Class2 | தமிழ் |பூம்வண்டி |எறும்பூரில் இனிப்பு விழா | பயிற்சி | இயல்4 |பகுதி2|TM|KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 2 | English | Wonders of the Jungle | Term II| Unit 2|Part 4| KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 4| வகுப்பு 4|தமிழ் |பனிமலைப்பயணம்| பாடம் 5| பருவம் 2|பகுதி1| TM|KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

2nd std Maths Refresher course Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

5th std Social Science Refresher course Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

4th std Social Science Refresher course Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

3rd std Social Science Refresher course Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

2nd std EVS Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

3rd std Science Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

4th std Science Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

5th std Science Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

5th std Maths Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

4th std Maths Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

3rd std Maths Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

5th std English Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

4th std English Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

3rd std English Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

2nd std English Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

2nd std Tamil Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

3rd std Tamil Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

4th Tamil Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

5th Tamil Reduced syllabus Lesson plan for this week 29/11/2021 to 04/12/2021, Zeal study lesson plan

Zeal study shares lesson plan for every week which will be very helpful for the…

4ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 2ம் பருவம் போக்குவரத்து பகுதி 1

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 5 | வகுப்பு 5 | சமூக அறிவியல் | உலகில் உள்ள கண்டங்கள் | அலகு 3 | பகுதி 3 | பருவம் 2 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு 4 | Class 4 | அறிவியல் | தாவரங்கள் | இலையின் பாகங்கள் |அலகு1| பகுதி2|TM | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 5|வகுப்பு5| Science| அறிவியல் |தாவரங்கள் |Plants| பருவம் 2 |அலகு3|பகுதி2 |KalviTV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 3 | வகுப்பு 3 | அறிவியல் | Science | Plants -1| தாவரங்கள் - 1|பருவம் 2 | அலகு3|பகுதி1 |KalviTV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 1 | வகுப்பு 1 | சூழ்நிலையியல் | நமது சமுதாயம் | அலகு 3 | பகுதி 3 | KalviTV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு 5 - கணக்கு - பருவம் - 2- இடைக்கருத்து - பகுதி- 1

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 4|வகுப்பு 4|கணக்கு | Maths |பின்னங்கள் | அலகு6|பகுதி1| Term 2 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு 2 | கணக்கு | பருவம்-2 | வடிவியல்-Part 1 kalvi TV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு 1 - பருவம் 2 - கணக்கு - அளவைகள் ஒப்பிடுதல் Kalvi TV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 4 worksheet 1 answer Refresher course Module English Let us recite Prepared by Mrs. Brinda Srinivasan, English Bt.

Our zeal study shares you refresh course answer keys for all classes. We hope i…

Class 2 | English | Wonders of the jungle | Grammar| Noun | Term2| Unit 2 | Part 3 |KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 4| English| Lesson |A True Friend | Term3| Unit 1| Part 1|KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 5 | English | Let us Speak & Write | Unit 2 | Part4 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு4 | Class 4| Tamil | தமிழ் | நன்னெறி | செய்யுள் | இயல்4|பகுதி 2| TM | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 3 | வகுப்பு 3 | தமிழ் | பருவம் 2 | நட்பே உயர்வு | தொகுதி 1 | இயல் 8 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

இரண்டாம் வகுப்பு-2 தமிழ் பூம் வண்டி கல்வி தொலைக்காட்சி

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

முதலாம் வகுப்பு தமிழ் - எண்ணுப்பெயர் அறிவோம்

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Lesson plan for 2nd std EVS Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 3rd std Social science Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 3rd std Science Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 4th std Science Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 4th std Social science Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 5th std Social science Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 5th std Science Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 5th std Maths Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 5th std English Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 5th std Tamil Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 4th std Maths Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 4th std English Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 4th std Tamil Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 2nd std Maths Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 3rd std Maths Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 3rd std English Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 3rd std Tamil Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 2nd std English Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Lesson plan for 2nd std Tamil Refresher course module, November 4th week 22/11/2021 to 27/11/2021 lesson plan by zeal study

Zeal study regularly shares the lesson plan for all classes every week which w…

Class 5 |வகுப்பு 5 | சமூக அறிவியல் | உலகில் உள்ள கண்டங்கள் | அலகு 3 | பகுதி 2 |பருவம் 2 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 5|வகுப்பு5| Science| அறிவியல் |தாவரங்கள் |Plants| பருவம் 2 |அலகு3|பகுதி2 |KalviTV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 1 | வகுப்பு 1 | சூழ்நிலையியல் | நீர் | அலகு 2 | பகுதி 2 | KalviTV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 3 | வகுப்பு 3 | அறிவியல் | Science | Plants -1| தாவரங்கள் - 1|பருவம் 2 | அலகு3|பகுதி1 |KalviTV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 2| வகுப்பு 2 | சூழ்நிலையியல் | உணவும் உடல்நலமும் |அலகு 1 | பகுதி 1 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு 2 | Class 2 | சூழ்நிலையியல் | நீர் | அலகு 1 | பகுதி 2 | TM | Term 2 | KalviTv, KalviTv Videos Telecasted on Kalvi Tholaikatchi

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 1 | வகுப்பு 1 | கணிதம் | அமைப்புகள் | அலகு 3 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 5 | English | Sports | The Swimmer | Poem | Term 2 | Unit 2 | EM | KalviTv, KalviTv Videos Telecasted on Kalvi Tholaikatchi

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 4| English | Let Us Speak | Affection Term 3 |Unit 1|Part 6 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class3|English|Workbook |Trip to the store|Our leafy friends-Look & say &Let us say|Unit2&1|Kalvi Tv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 2 / English / Wonders of the Jungle /Term 2 / Unit 2 / Part 1

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 1 | English | Work Book | My Journey | Unit 2 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

மூன்றாம் வகுப்பு தமிழ் பருவம் 2 - நாயும் , ஓநாயும்

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு-2 | தமிழ் | பருவம்-2| நண்பரைக் கண்டுபிடி- குட்டி குரங்கின் ஒரு நாள் Kalvi TV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

class -1I வகுப்பு 1 தமிழ் பருவம் 2 பழமும் படமும்

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Zeal Study ஐந்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் குடும்பம் மற்றும் உறவு முறை - நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study ஐந்தாம் வகுப்பு அறிவியல் உடல் உறுப்புகள் பாடத்திற்கான நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study ஐந்தாம் வகுப்பு கணிதம் 1 முதல் 5 வரை அடிப்படை கருத்துகள்- நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal study 5th Standard English Fundamental Language Skills November 3rd Week Lesson Plan

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study ஐந்தாம் வகுப்பு தமிழ் அடிப்படை மொழித்திறன்கள்- நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study நான்காம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் நமது சுற்றுச்சூழல் - நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study நான்காம் வகுப்பு அறிவியல் புலன் உறுப்புகளை பாதுகாத்தல் - நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study நான்காம் வகுப்பு கணிதம் 1 முதல் 5 வரை அடிப்படை கருத்துகள்- நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study 4th Standard English Fundamental Language Skills November 3rd Week Lesson Plan

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study நான்காம் வகுப்பு தமிழ் அடிப்படை மொழித்திறன்கள்- நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study மூன்றாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் நில அமைப்பு பாடத்திற்கான- நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study மூன்றாம் வகுப்பு அறிவியல் உருள்ள , உயிரற்ற பொருட்கள்- நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study மூன்றாம் வகுப்பு கணிதம் 1 முதல் 5 வரை அடிப்படை கருத்துகள் நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal study 3rd Standard English Fundamental Language Skills November 3rd Week Lesson Plan

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study மூன்றாம் வகுப்பு தமிழ் அடிப்படை மொழித்திறன்கள்- நவம்பர் 3-வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study இரண்டாம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருட்கள் பாடத்திற்கான நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study இரண்டாம் வகுப்பு கணிதம் வடிவியல் பாடத்திற்கான நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Zeal Study 2nd Standard Greetings and polite Expressions November 3rd week Lesson Plan

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

இரண்டாம் வகுப்பு தமிழ் பேசி பழகுவோமிற்கான நவம்பர் 3வது வார பாடக்குறிப்பு

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை கட்டுக்குள் வந்த நிலையில் மீண்டும் பள்ளி,…

Class 4 | வகுப்பு 4 | சமூக அறிவியல் | பருவம் 2 | தமிழ் நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு | அலகு 2 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 3 | வகுப்பு 3 | சமூக அறிவியல் | வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள் | அலகு 1 | KalviTV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

class 4- வகுப்பு -4 கணிதம் -காலம் -அலகு -5 பகுதி 1

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 5 |வகுப்பு 5 |அறிவியல் | நீர் | பருவம் 2 | பாடம் 2 | பகுதி 2 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 4 | வகுப்பு 4| அறிவியல் | நீரின் நிலை மாற்றங்கள் | பருவம் 2| அலகு 2 | பகுதி 1|TM | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு-1 | கணக்கு | பருவம்-2 | எண்கள் kalvi tv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு 2 | Class 2 | கணக்கு | பாடம் 2 | எண்கள் | பகுதி 5 | பருவம் 2 | TM | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 2 |வகுப்பு 2 | சூழ்நிலையியல் | ஐம்பூதங்கள் |அலகு 4| பகுதி 1| Term 2 | TM | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 3 | வகுப்பு 3 | அறிவியல் | Science | Water | நீர் | பருவம் 2 |அலகு2 | பகுதி 2 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 5 | English | வகுப்பு 5 | The strength in weakness -1 | Term 2 | Unit 2 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 4 | English | Affection | Grammar | Prepositions | Term 2 | Unit 1| Part 4 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 2| English| Wonders of the Jungle |Term 2| Unit 2 | Part 1 | KalviTv, KalviTv Videos Telecasted on Kalvi Tholaikatchi

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 1 | English | Healthy Food | Unit 1 | Part 2 | KalviTV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 5| வகுப்பு5| தமிழ் | நேர்மை நிறைந்த தீர்ப்பு |இயல்3 | Term 2 |Part1| TM | KalviTv,KalviTv Videos Telecasted on Kalvi Tholaikatchi

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 4| வகுப்பு 4| Tamil| தமிழ்| யானைக்கும் பானைக்கும் சரி | அலகு3|Unit3|பகுதி2 | TM | Kalvi TV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 3 | வகுப்பு 3 | தமிழ் | எழில் கொஞ்சும் அருவி | பருவம் II | இயல் 6 | பகுதி 1 | KalviTv, KalviTv Videos Telecasted on Kalvi Tholaikatchi

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 1 | வகுப்பு 1 | தமிழ் | பயிற்சிப்புத்தகம் | பழழும் படகும் | இயல் 2 | பகுதி 6 | KalviTV

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு 3 |Class 3 |சமூகஅறிவியல் | பகுதி 2 | அலகு 3 | மாவட்ட துணை அதிகாரிகள் ..... | TM |KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு5 |Class5 | கணக்கு |அமைப்புகள் | சுழலும் கோணங்கள் | அலகு3| பகுதி2| TM |KalviTv, KalviTv Videos Telecasted on Kalvi Tholaikatchi

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

வகுப்பு 4 |Class 4 | கணக்கு | Maths | அளவைகள் | இயல் | அலகு5| பகுதி1 | பருவம் 2| TM| KalviTv, KalviTv Videos Telecasted on Kalvi Tholaikatchi

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 3 |வகுப்பு 3| கணக்கு| காலம் | பருவம் 2 |அலகு 4|பகுதி 1| KalviTV, KalviTv Videos Telecasted on Kalvi Tholaikatchi

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 5 | English | வகுப்பு 5 | The strength in weakness -1 | Term 2 | Unit 2 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 4 | English | Affection | Grammar | Prepositions | Term 2 | Unit 1| Part 4 | KalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

Class 5 |வகுப்பு 5|தமிழ்Iஇணைப்புச் சொற்கள்IKalviTv

Our Zeal study website shares you Kalvi Tv lessons through our website . We hop…

تحميل المزيد من المشاركات لم يتم العثور على أي نتائج