ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான படிவங்கள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .
அவர்களுக்கு தேவையான படிவங்களை தேர்ந்தெடுத்து பயன் படுத்திக்கொள்ளவும். ஆசிரியர்களுக்கு இப்படிவங்களானது பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கும் பகிரவும்.

Topic-ஆசிரியர் மதிப்பீட்டு  பதிவேடு 
File Type-PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post