நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்து 1,2 &3 ஆம் வகுப்பிற்கான தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மாதிரி கால அட்டவணையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு மிக எளிமையாக புரியவைக்கும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவானது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். இப்பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். 

Topic-வகுப்பு 1&2 எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ், ஆங்கிலம் & கணிதம் கற்றல் விளைவுகள் பருவம் 1 
File Type-PDF

 1st & 2nd std Tamil, English & Maths LO  

Post a Comment

Previous Post Next Post