நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான FA(a), FA(b) வளரறி மதிப்பீடு அ & ஆ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் செயல்பாட்டு எண்கள் : அரும்பு, மொட்டு மற்றும் முல்லை. பாட எண் மற்றும் மாணவர்களின் பெயர் என இந்த பதிவேட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிக சுலபமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic - தமிழ் பருவம் 1 எண்ணும் எழுத்தும் வளரறி மதிப்பீடு அ&ஆ FA(a)& FA(b)

File Type-PDF

RECORD

Post a Comment

Previous Post Next Post