ஆசிரியருக்கு தேவையான கற்றல் விளைவுகள் எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் ஒன்றிற்கான தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் ஆகிய  பாடத்திற்க்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.வாரம் வாரியாக இது தனி தனியாக  பிரித்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆசிரியருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். இதனை ஆசிரியர் பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிட்டு வகுப்பறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் நன்றி. மேலும் ஆசிரியர் இதனைப் பயன்படுத்தி வேலையை சுலபமாக செய்ய வாழ்த்துக்கள்.இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருப்பின் நண்பருக்கு பகிரவும்.

Topic- தமிழ், ஆங்கிலம் & கணிதம் (எண்ணும் எழுத்தும்) கற்றல் விளைவுகள் பருவம் 1 (week wise)
File Type - PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post