நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான Work sheet கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அடிப்படை தகவல்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-எண்ணும் எழுத்தும் ஆங்கிலம் பருவம் -1 Work sheet 
File Type-PDF
 
ENGLISH 

Post a Comment

Previous Post Next Post