நமது குழுவின் சார்பாக வகுப்பு 1,2 மற்றும் 23 ஆம் வகுப்பிற்க்கு தமிழ், ஆங்கிலம், மற்றும் கணித பாடத்திற்கான மூன்றாம் பாடத் தலைப்புகான கற்றல் விளைவுகள், துணைக்கருவிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பாடநூள் நிலை 1: அரும்பு, நிலை 2: மொட்டு மற்றும் நிலை 3: மலர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையுல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-வகுப்பு 1,2&3 தமிழ், ஆங்கிலம் & கணிதம் கற்றல் விளைவுகள், துணைக்கருவிகள் அலகு எண் 3 
File Type-PDF

1st, 2nd&3rd std Tamil, English & Maths

Post a Comment

Previous Post Next Post