நமது குழுவின் சார்பாக 3,4&5 ஆம் வகுப்பிற்கான தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம் மற்றும் சூழ்நிலையியல் பாடத்திற்கான பருவம் ஒன்றிற்கான கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களுக்கு மிக எளிமையாக புரியவைக்கும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவானது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். இப்பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். 

Topic-வகுப்பு 3,4&5 தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம் மற்றும் சூழ்நிலையியல் கற்றல் விளைவுகள்  பருவம் 1 
File Type-PDF

 3rd, 4th, 5th std Tamil, English, Maths &EVS LO   

Post a Comment

Previous Post Next Post