நமது குழுவின் சார்பாக நான்காம் வகுப்பு ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான அனைத்து பாடத்திற்கான முதல் பருவத்திற்கான புதிய வார்த்தைகள், கருத்து வரைப்படம், தொகுத்தல், வலுவூட்டல் மற்றும் மதிப்பீடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். இதனை தயாரித்து வழங்கிய வா. சாலை கலா வள்ளி அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

Topic - வகுப்பு 4 ஆங்கிலம் பருவம் -1 அனைத்து பாடங்களுக்கான Tray cards தயாரிப்பு - வா. சாலை கலா வள்ளி
File Type-PDF

4th ENGLISH 

Post a Comment

Previous Post Next Post