நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் பாடத்திற்கான வளரறி மதிப்பீட்டிற்கான பதிவேடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிலை : அரும்பு இதில் பாடி ஆடி விளையாடலம், அமுதாவும் ஆட்டுக்குட்டியும் என சில பாடங்களுக்கான பதிவேடுகளும் உள்ளன. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நன்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-தமிழ் (அரும்பு)  எண்ணும் எழுத்தும் வளரறி மதிப்பீடு FA(a) பதிவேடு 
File Type-PDF 
    
FA(a) TAMIL 

Post a Comment

Previous Post Next Post