நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் மாணவர்களுக்கான தமிழ் பாடத்திற்கான தமிழ் எழுத்துகள் ஆங்கில பாடத்திற்கான Flash card, word card மற்றும் கணித பாடத்திற்கான 2D &3D வடிவங்கள் என இன்னும் சில வடிவங்கள் எழுத்துகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic - எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ், ஆங்கிலம் & கனிதம் Kit Box Catalogue
File Type-PDF

EE Tamil, English & Maths 

Post a Comment

Previous Post Next Post