நமது குழுவின் சார்பாக தமிழ் பாடத்திற்கான மெய்யெழுத்துகள் கொடுக்கப்படுள்ளன. மெய்யெழுத்துகளுக்கு தொடர்புடைய வார்த்தைகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவை எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். இதனை தயாரித்து வழங்கிய S. மோகன் குமார் அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

Topic - தமிழ் மெய்யெழுத்துகள்  தயாரித்து வழங்கியவர் - S. மோகன் குமார்
 File Type-PDF

TAMIL 

Post a Comment

Previous Post Next Post