ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பிற்கான அனைத்து பாடங்களுக்கான அடிப்படை பயிற்சிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை பயன்படுத்திக்கொள்ளவும்.. பயனுயுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கும் பகிரவும்.

Topic- STD-5 CONCEPT MAP – SCIENCE  TERM-1 (English medium)
File Type-PDF 
5th Science concept Map 

Post a Comment

Previous Post Next Post