நமது குழுவின் சார்பாக 1, 2& 3 ஆம் வகுப்பிற்கான தமிழ், ஆங்கிலம், கணித பாடத்திற்கான அலகு ஒன்பதுக்கான பாடக்குறிப்பு  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் நிலை : மலர், அரும்பு, மொட்டு. இதில் கற்றல் விளைவுகள், துணைக்கருவிகள் என தனித்தனியாக பிரித்து உங்களது வேலையை சுலபமாகும் நோக்கத்தோடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது உள்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-வகுப்பு 1,2&3 எண்ணும் எழுத்தும் அலகு - 9 தமிழ், ஆங்கிலம் & கணிதம் பாடக்குறிப்பு  
File Type-PDF

 1st, 2nd, 3rd std Tamil, English, Maths Lesson plan 

Post a Comment

Previous Post Next Post