நமது குழுவின் சார்பாக மூன்றாம் வகுப்பிற்கான தமிழ் பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம் (Achievement Chart) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அலகு 1 முதல் 12 வரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஆசிரியர் கையேடுயும் தரப்பட்டுள்ளது. அரும்பு,மொட்டு , மலர் என தனி தனியாக பிரித்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic-வகுப்பு 3 தமிழ் பாடத்திட்டம் (Achievement Chart)
File Type-PDF

3rd std TAMIL 

Post a Comment

Previous Post Next Post