நமது குழுவின் சார்பாக 5 ஆம் வகுப்பு பருவம் 1 தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணித பாடத்திற்கான C மற்றும் D தரநிலை மாணவர்களுக்கான செயல்பாட்டுப் பதிவேடு ஜூன், ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.மாணவர்களின் தரநிலைக்காக இப்பதிவேடு மிக எளிமையாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.இப்பதிவேடு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-வகுப்பு 5 தமிழ், ஆங்கிலம் & கணிதம் பருவம் 1 C மற்றும் D தரநிலை மாணவர்களுக்கான செயல்பாட்டுப் பதிவேடு (C & D GRADE ACTIVITIES)
File Type-PDF
5th std C & D GRADE ACTIVITIES

Post a Comment

Previous Post Next Post