நமது குழுவின் சார்பாக English Alphabets Small Letters கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.A to z வரைக்கும் உள்ள எழுத்துக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  இதனை மாணவர்களின் FA (a) செயல்பாடுகளில் வண்ணம் தீட்டும் செயல்களுக்கும் ,ஆசிரியர்கள் TLM பயன்பாடுகளுக்காக , இதனை குச்சிகளில் ஒட்டி Stick Cards or Flash Cards போன்றும் பயன்படுத்தலாம். இப்பதிவும் மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். இப்பதிவை தயாரித்து வழங்கிய A. கார்த்திக்ராஜா அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

Topic-English Alphabets  Small Letters Stick Cards - Flash Cards
File Type-PDF

ENGLISH 

Post a Comment

Previous Post Next Post