நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் இரண்டு தமிழ் பாடத்திற்கான ஆசிரியர் கையேடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியரின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்துக்கொள்ள மிக உதவியாக இருக்கும். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic -எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 2 தமிழ் ஆசிரியர் கையேடு  
File Type - PDF

EE TAMIL Teachers Hand Book 

Post a Comment

Previous Post Next Post