நமது குழுவின் சார்பாக ஆசிரியர் உறுதி மொழிக் கடிதம்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியரின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்துக்கொள்ள மிக உதவியாக இருக்கும். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Topic -ஆசிரியர் உறுதி மொழிக் கடிதம் 
File Type - PDF

கடிதம் 


Post a Comment

Previous Post Next Post