நமது குழுவின் சார்பாக 1-10 வரை உள்ள எண் பெயர்களை  கண்டுபிடித்து வட்டமிடுதல் Find & circle கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் மிகவும் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்பிகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும். 

Topic-NUMBERS NAME FIND & CIRCLE TAMIL MEDIUM 
File Type-PDF

NUMBERS NAME

Post a Comment

Previous Post Next Post