நமது குழுவின் சார்பாக  Phonics Work Book கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் இதனை பயன்படுத்தி வார்த்தைகளை நன்கு எழுதவும் படிக்கவும் மிக உதவியாக இருக்கும். இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -Phonics Work Book 6 Recognizes The Words & Sounds                  
File Type - PDF 
WORK BOOK 

Post a Comment

Previous Post Next Post