நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும்  தமிழ் பாடத்திற்கான உயிர் எழுத்துகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -எண்ணும் எழுத்தும் தமிழ் அலகு 1 செயல்பாடு 2 உயிர் எழுத்துகள் 
File Type - PDF 
EE TAMIL 

Post a Comment

Previous Post Next Post