நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 2 கணிதம் பாடத்திற்கான TLM கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எண்களும் படங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 2 கணிதம் TLM
File Type - PDF

EE MATHS  

Post a Comment

Previous Post Next Post