நமது குழுவின் சார்பாக கணித பாடத்திற்கான அரும்பு பருவம் 2 Work Book   கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எண்கள், கழித்தல், கூட்டல், காலம் என தனி தனியாக மாணவர்களுக்கு புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -கணிதம் பருவம் 2 அரும்பு Work Book 
File Type - PDF 
 MATHS 

Post a Comment

Previous Post Next Post