நமது குழுவின் சார்பாக  எண்ணும் எழுத்தும்  பாடக்குறிப்பு 

நவம்பர் முதல் வாரம் -  வழக்கியுள்ளோம். இது உக்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.

Topic- எண்ணும் எழுத்தும்  பாடக்குறிப்பு  நவம்பர் முதல் வாரம் 

File type- PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post