நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு வகுப்பு ஆங்கிலம் பாடத்திற்கான Tray Cards  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய வார்த்தைகள், மன வரைப்படம், தொகுத்தல், வலுவூட்டுதல் மற்றும் மதிப்பீடு என தனி தனியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic 5ஆம் வகுப்பு தமிழ் பருவம் 2 Tray Cards 
File Type - PDF

5th std TAMIL  

Post a Comment

Previous Post Next Post