நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு அனைத்து பாடத்திற்கான கற்றல் மதிப்பீடு Slip Test விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -5ஆம் வகுப்பு  அனைத்து பாடத்திற்கான கற்றல் மதிப்பீடு விடைகள் Slip Test (Tamil medium) 
File Type - PDF

5th std Slip Test Key 

Post a Comment

Previous Post Next Post