நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு பருவம் 2 அறிவியல் பாடத்திற்கான மாதிரி கருத்து வரைப்படம்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -5th std Science Term 2 Model Mind Map (English Medium) 
File Type - PDF 
 5th std SCIENCE MIND MAP 

Post a Comment

Previous Post Next Post