நமது குழுவின் சார்பாக வகுப்பு 1,2 & 3  எண்ணும் எழுத்தும் அனைத்து பாடத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ஏடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -வகுப்பு 1,2 & 3  எண்ணும் எழுத்தும் அனைத்து பாடத்திற்கான பாடக்குறிப்பு ஏடு (Lesson plan book)
File Type - PDF

1,2&3rd std Lesson plan  

Post a Comment

Previous Post Next Post