நமது குழுவின் சார்பாக கணித பாடத்திற்கான அலகு 3 படங்கள், பாடல்கள், நாட்கள் மற்றும் மாதங்கள்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -  கணிதம் அலகு 3 படங்கள், பாடல்கள், நாட்கள் மற்றும் மாதங்கள் (Tamil medium) 
File Type - PDF

 MATHS   

Post a Comment

Previous Post Next Post