நமது குழுவின் சார்பாக 4ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்கான பருவம் 2 பாடம் 1 காவல்காரர் கடினச் சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -  4ஆம் வகுப்பு தமிழ் பருவம் 2 பாடம் 1 காவல்காரர் கடினச் சொற்கள் 
File Type - PDF

 4th std TAMIL 

Post a Comment

Previous Post Next Post