நமது குழுவின் சார்பாக தமிழ் பாடத்திற்கான அலகு 4 எழுத்துகள் அறிதல், நிலாவைப் பிடிக்கலாமா? பாடல் என இன்னும் தமிழ் வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -தமிழ் அலகு 4 எழுத்து அறிவோம் & நிலாவைப் பிடிக்கலாமா? பாடல் 
File Type - PDF

  TAMIL    

Post a Comment

Previous Post Next Post