நமது குழுவின் சார்பாக நான்காம் வகுப்பு பருவம் 2 ஆங்கில பாடத்திற்கான பணித்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic - 4th std English Term 2 The Real Wealth Work sheet 
File Type - PDF

4th std ENGLISH 

Post a Comment

Previous Post Next Post