நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு பருவம் 1 முதல் 3 வரை அனைத்து பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -5 ஆம் வகுப்பு  அனைத்து பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் பருவம் 1 - 3 (Tamil medium)  
File Type - PDF

 5th std LEARNING OUTCOMES 

Post a Comment

Previous Post Next Post