நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான பருவம் 2 கற்றல் விளைவு எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -5ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம்2 கற்றல் விளைவு எண்கள்  (Tamil medium)  
File Type - PDF

5th std SOCIAL SCIENCE   

Post a Comment

Previous Post Next Post