நமது குழுவின் சார்பாக ஐந்தாம் வகுப்பு பருவம் 2 சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான புதிய மற்றும் கடின வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic - 5th std Social Science Term 2 New Words & Hard Words 
File Type - PDF

5th std SOCIAL 

Post a Comment

Previous Post Next Post