நமது குழுவின் சார்பாக 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 வகுப்பு வரை அனைத்து பாடத்திற்க்கான பாடத்திட்டம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic - Class 6 to 10th Syllabus Both medium 
File Type - PDF

 SYLLABUS   

Post a Comment

Previous Post Next Post