நமது குழுவின் சார்பாக பள்ளி கல்வி ஆணையர் மற்றும் மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பள்ளி நிறுவன இயக்குநரின் இணைச் செயல்முறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic - COSE - Assessment Circular Hi Tech Lab 
File Type - PDF

COSE Assessment Circular     

Post a Comment

Previous Post Next Post