நமது குழுவின் சார்பாக வகுப்பு 1 பருவம் 3 அனைத்து பாடத்திற்கானகற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மிகவும் எளியாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்களுக்கு இப்பதிவு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என நம்புகிறோம்.  இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி. 

Topic -வகுப்பு 1 பருவம் 3 அனைத்து பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் (Tamil Medium) 

File Type - PDF 
1st std LEARNING OUTCOMES 

Post a Comment

Previous Post Next Post