நமது குழுவின் சார்பாக 10ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்கான வினா விடை வங்கி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -10ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினா விடை வங்கி 
File Type - PDF
  
  10th std TAMIL   

Post a Comment

Previous Post Next Post