நமது குழுவின் சார்பாக 11ஆம் வகுப்பு கணிதம் பாடத்திற்கான அரையாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -11ஆம் வகுப்பு கணிதம் அரையாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் (Tamil medium) 
File Type - PDF
  
  11th std MATHS   

Post a Comment

Previous Post Next Post