நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 2 கணித பாடத்திற்கான  அரும்பு தொகுத்தறி மதிப்பீடு வினாத்தாள்   கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -எண்ணும் எழுத்தும் கணிதம் பருவம் 2 அரும்பு தொகுத்தறி மதிப்பீடு வினாத்தாள்  (English Medium) 2022 
File Type - PDF
EE MATHS 

Post a Comment

Previous Post Next Post