நமது குழுவின் சார்பாக 3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திற்கான இரண்டாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -3ஆம் வகுப்பு தமிழ் இரண்டாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் 2022 
File Type - PDF
3rd std TAMIL

Post a Comment

Previous Post Next Post