நமது குழுவின் சார்பாக 4ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான பருவம் 2 அலகு 1 முதல் 3 வரை வகுப்புத் தேர்வு வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எளிமையாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களது வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்பதிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic -4th std Social Science Class Test Term 2 Unit 1 to 3 Question papers English medium
File Type - PDF
  
  4th std SOCIAL SCIENCE   

Post a Comment

Previous Post Next Post