வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக 1 முதல் 7ஆம் வகுப்பு வரை பருவம் 3 கற்றல் விளைவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-1 to 7th std Term 3 Learning Outcomes Numbers 
File Type-PDF

 LEARNING OUTCOMES    

Post a Comment

Previous Post Next Post