நமது குழுவின் சார்பாக  எண்ணும் எழுத்தும்  பாடக்குறிப்பு 

ஜனவரி முதல்   வாரம் -  வழக்கியுள்ளோம். இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என நினைக்கின்றோம்.

Topic-எண்ணும் எழுத்தும்  பாடக்குறிப்பு  ஜனவரி முதல் வாரம் - அலகு எண்1 

File type- PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post