வணக்கம் நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 3 அனைத்து பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் எண்கள்   கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆசிரியர்களின் வேலையை சுலபமாக்கும் நோக்கத்துடனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ள இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி.

Topic-எண்ணும் எழுத்தும் அனைத்து பாடத்திற்கான கற்றல் விளைவுகள் எண்கள் பருவம் 3 
File Type-PDF

EE LO  

Post a Comment

Previous Post Next Post