நமது குழுவின் சார்பாக எண்ணும் எழுத்தும் கணிதம்  பாடத்திற்கான பருவம் 3 ஜனவரி மூன்றாம் வாரம்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மிகவும் எளியாக புரியும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பதிவு மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகிறோம். பயனுள்ளதாக இருப்பின் உங்களது நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி. 

Topic எண்ணும் எழுத்தும் கணிதம் பருவம் 3 ஜனவரி மூன்றாம் வாரம் 

File Type - PDF 
EE MATHS 

Post a Comment

Previous Post Next Post